Стартував конкурс на посаду гендиректора обласної інфекційної лікарні


Оголошено конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради».

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради».

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради».

Місцезнаходження закладу (юридичне та фактичне): Україна, 76007, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Сагайдачного, будинок 66.

Основні напрями діяльності: Основною метою діяльності Підприємства є надання медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає (перебуває) на території Івано-Франківської області, вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я, а також забезпечення спеціалізованої та висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню області; організаційно-методичне керівництво і контроль за діяльністю лікувально-профілактичних закладів області в межах надання хворим ВІЛ-інфекцію/СНІД, лікування інфекційних хворих та інших соціально-небезпечних інфекцій, в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

 Прийом документів претендентів здійснюється департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації з 03.12.2021 по 20.12.2021 за адресою:

77004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 335 тел. 55- 20-14,

e-mail: department@doz.if.gov.ua

Претенденти для участі у конкурсі подають такі документи:

копію паспорта громадянина України;

письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;

резюме у довільній формі з фото;

автобіографію (у випадках, визначених законодавством);

копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 4;

конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі на USB – флеш накопичувачі. Вимоги до оформлення документу: розмір шрифта 14 Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5;

довідку МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;

заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента: Претендент на посаду повинен вільно володіти державною мовою, мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) у галузі знань «Управління та адміністрування» (за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або «Менеджмент») або «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією зі спеціальності «Організації і управління охороною здоров’я» або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки».

Стаж роботи на керівних посадах не менше – 7 (семи) років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування Підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань Підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Умови оплати праці генерального директора та істотні умови прописуються в контракті.

Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 792.

Дата та місце проведення конкурсу:

засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів відбудеться: 21.12. 2021 о 10 год. 00 хв.

засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття вакантної посади генерального директора комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської обласної ради» відбудеться  28.12.2021 року о 10 год. 00 хв.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за адресою:

77004, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб.345.Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram.
Завжди цікаві новини!