Юрій Бабій: "Перспективи обласного бюджету у 2013 році немає"

news-image: Юрій Бабій:
Пропонуємо вашій ува­зі інтерв’ю з головою бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради – Юрієм Бабієм.

 

– Пане Юрію, Ви вже всти­гли освоїтись як голова бю­джетної комісії, тим паче, що для Вас це була не новина. Як оцінюєте цьогорічний бю­джет?

– Хотів би наголосити, що мені надзвичайно пощастило з колективом відділу забезпечен­ня моніторингу обласних про­грам та аналізу бюджету вико­навчого апарату обласної ради. Адже незважаючи на те, що він невеликий за чисельністю, але кожен тут є справжнім профе­сіоналом і відповідає займа­ній посаді. На початку кожно­го року підбиваються підсум­ки діяльності за минулий рік та визначаються перспективи поточного року. Але однознач­но можна сказати, що перспек­тиви бюджету у 2013 році не­має. Цьогорічний бюджет бу­де набагато гіршим, ніж мину­лорічний. Враховуючи ріст мі­німальної заробітної плати з 1 січня, основні видатки бу­дуть зосереджені на соціальній складовій бюджету. При цьому практично немає росту інших видатків. Незабезпеченість ви­датками на зарплату та енерго­носії стала вже постійним яви­щем при плануванні місцевих бюджетів. Вже перший місяць фінансування видатків у 2013 році показує кризовість ситу­ації. Видатки проводилися пе­реважно з метою погашення зобов’язань, взятих розпоряд­никами минулого року. Тобто, штучне нефінансування видат­ків казначейською службою призвело до утворення значної кредиторської заборгованос­ті місцевих бюджетів на 1 січ­ня 2013 року. Якщо затримки платежів по всіх видатках, крім зарплати та енергоносіїв, відбу­валися 2011 року в листопаді – грудні, у 2012 році – з вересня, то цьогоріч недофінансування видатків почалися вже з січня. Акцентуючи увагу на нестачі коштів на поточні видатки, від­ходить на задній план питання видатків розвитку. Тільки вду­майтесь у цифру – видатки на необхідність створення необ­хідних санітарних умов для на­вчання та виховання дітей, бу­дівництво, добудову, рекон­струкцію приміщень лікарень, шкіл, дитячих садочків склали в обласному бюджеті 2013 року лише один відсоток. Тому, коли мова йде про бюджет 2013 ро­ку, можете самі зробити висно­вок...

– Чимало говорять про пе­ревиконання бюджету... Чи насправді це так?

– Перший квартал непоказо­вий у плані оцінки виконання обласного, а тим паче всіх міс­цевих бюджетів області. Адже питома вага першого кварта­лу у надходженнях до місце­вих бюджетів складає лише 20,1 відсотка у річній сумі, а основна сума надходжень, як відомо, припадає на четвертий квартал. Тому сьогодні говори­ти про перевиконання бюджету ще рано.

– Окрім захищених статей видатків, чи є якісь акценти спрямування коштів – так, як, скажімо, були роки меди­цини, будівництва шкіл і са­дочків?

– Акценти, звичайно, є. Потребує оновлення матеріаль-но-технічна база більшості за­кладів соціально-культурної сфери. На сьогодні більш ніж актуальним є питання ремонту доріг у нашій області, тому мак­симум зусиль треба прикласти для приведення їх у належний стан. Проблем та першочерго­вих питань багато, проте не за­вжди фінансові ресурси дозво­ляють їх реалізовувати. Однак, навіть в умовах жорсткої по­літики фінансування вдається щось зробити. Зокрема, ми ма­ємо започаткований обласною радою позитивний досвід про­ектів розвитку місцевого само­врядування, де основною умо­вою є співфінансування про­екту обласною радою та тери­торіальною громадою, що дає відчутні результати у вирішен­ні нагальних проблем тих на­селених пунктів, які беруть участь у проектах. За результа­тами трьох проведених конкур­сів, сума, спрямована на вирі­шення пріоритетних завдань та проблем територіальних гро­мад області, складає 20,4 млн. грн.

– Як вважаєте, наскіль­ки тісно пов’язана політич­на ситуація в країні-області зі справами бюджетними?

– Державні капітальні видат­ки, які складали 1401083 тис. грн. (розпорядження КМУ від 11.02.2013 р. №76-р) та 300000 тис. грн. (розпорядження КМУ від 20.03.13р. №149-р), разом 1701083 тис. грн., були роз­поділені облдержадміністра­ціям для будівництва, рекон­струкції та капітального ре­монту об’єктів соціальної та іншої інфраструктури, а також на окремі об’єкти загальнодер­жавного значення.

Варто звернути увагу на те, що більша частина вка­заних коштів спрямовуєть­ся структурам, які не потре­бують їх у першу чергу, а са­ме: Генпрокуратура – 206 млн. грн., закупівля обладнання для телекомунікаційної мережі – 124,5 млн. грн. (не подана роз­шифровка, на яке саме облад­нання), спортивна споруда зі штучним льодом – 10 млн. грн., плавальний басейн у Броварах – майже 9 млн. грн. (об’єкт від­починку М. Я. Азарова), при­дбання обладнання для розгор­тання телекомунікаційної ме­режі соціального призначення – 124 500 тис. грн. (не розшиф­ровано, на яке конкретно об­ладнання). Дивує і неадекват­ний розподіл коштів серед об­ластей. Більшості областей ви­діляється по 10 – 15 млн. грн., а по окремих областях навіть зменшується (Тернопільська, Херсонська), в той час, як Донецькій області виділено 192,3 млн. грн. (разом з окре­мо визначеними об’єктами); Київській області добавлено 8,8 млн. грн. (на плавальний ба­сейн у Броварах, де відпочиває М. Я. Азаров). Тому, можу Вас запевнити, що політична ситу­ація в країні тісно пов’язана зі справами бюджетними.

– Чи задовольняє в повній мірі існуючий бюджет потре­би області?

– Як кажуть – економіка функціонує за законом необме­жених потреб в умовах обме­женості ресурсів. Подібно і бю­джет – потреби у видатках міс­цевих бюджетів є значно біль­шими, ніж ресурси, які виділя­ються на їх виконання. Зокрема, наведу кілька фактів – потреба області в коштах на 2013 рік на освіту, охорону здоров’я, куль­туру та інші соціально значу­щі галузі на 40 відсотків пере­вищує доведені Міністерством фінансів України показники. Якщо брати до уваги ще й скла­дову розвитку, тобто будівни­цтво та реконструкцію об’єктів області, то потреба в таких ко­штах перевищує реальні ресур­си місцевих бюджетів більш ніж у 10 разів. Бюджет розви­тку складає тільки 11 млн. грн. при наявності бюджетних запи­тів на суму понад 300 млн. грн. А це тільки 3,6% від необхідної суми.

– Пане Юрію, який, на Вашу думку, мав би бути річ­ний бюджет області, щоб за­довольнити потреби?

– Це питання частково пере­гукується з попереднім. Але, разом з тим, не хочеться го­ворити про конкретні цифри, оскільки щороку ми маємо різ­ні підходи до формування бю­джету. Першочергово доціль­но було би збільшити питому вагу місцевих бюджетів у зве­деному бюджеті України. Це дасть змогу отримати більший ресурс для виконання делегова­них повноважень. Також необ­хідно підвищити інвестиційну складову бюджету, збільшив­ши видатки розвитку місцевих бюджетів. Варто зауважити, що необхідно змінити підхід до розподілу бюджету розвитку, а саме не розпорошувати кошти розвитку на дрібні об’єкти, а підходити до планування ви­трат у комплексі.

– Учому полягає конфлік­тна ситуація з боргами, які не виплачує казначейство, і чи може обласна рада впли­нути на ситуацію, адже не но­вина, що бюджетники отри­мують заробітну плату із за­тримкою...

– Вже три роки поспіль скла­дається негативна практика блокування платежів розпо­рядникам бюджетних коштів з боку територіальних органів Державної казначейської служ­би України. Виникає парадок­сальна ситуація, коли, маючи кошти на рахунках, органи міс­цевого самоврядування не мо­жуть профінансувати видатки на реалізацію власних повно­важень. Це призводить до зри­ву виконання невідкладних ро­біт, призупиняються ремонт, реконструкція та будівництво об’єктів соціальної інфраструк­тури та житлового фонду.

– Що б Ви змінили у робо­ті бюджетної комісії, або чого, можливо, не вистачає для ще більш плідної роботи комісії?

– Щодо змін у роботі бюджет­ної комісії, то скажу наступне: неприпустимим є подача ма­теріалів на розгляд комісії вже після того, як призначене засі­дання. Адже, зазвичай, відбу­вається так, що після публікації на сайті начальники підрозділів ОДА згадують про питання, які потребують розгляду, і пода­ють документи запізно для то­го, щоб депутати обласної ра­ди та члени бюджетної комісії змогли ретельно їх опрацюва­ти. І саме тому мною була запо­чаткована практика не розгля­дати матеріали, які надходять до апарату в день засідання, і тому вони переносяться на на­ступне засідання комісії.

– Які прогнози на друге пів­річчя 2013 року?

– Ми маємо практику мину­лих років, коли протягом року щомісячно ми «нібито» мали постійне перевиконання пла­ну доходів на 0,5 – 1%, проте в останній квартал високі плани доходів чомусь не досягалися, і, як результат, за 2011 рік місцеві бюджети області недоотримали доходів на суму 86,7 млн. грн. до плану, в тому числі обласний бюджет – 30,5 млн. грн.; за 2012 рік відповідно по місцевих бю­джетах – 73,7 млн. грн., облас­ний бюджет – 8,4 млн. грн.

Тому запевняти про якісь оптимістичні прогнози вико­нання бюджету 2013 року нате­пер доволі важко, бо, як я вже казав, перший квартал у плані виконання бюджету не є пока­зовим, а більш ясною картина буде вже через півроку.

 

Вісті


Якщо Ви помітили помилку, виділіть її мишкою і натисніть ctrl+Enter
Опубліковано: 24.05.2013 22:29
загрузка...